دسته‌ها
اخبار

موسسه شهری: بهترین تحقیقات سیاست مهاجرت از سال 2022مؤسسه شهری در سال 2022 تحقیقات زیادی در زمینه سیاست مهاجرت انجام داده است: خانواده های مهاجر با موانع متعددی برای برنامه های شبکه ایمنی در سال 2021 مواجه شدند برای خانواده های مهاجر با اعضای واجد شرایط برای برنامه های شبکه ایمنی، تجربیات تبعیض، دسترسی محدود به زبان، …


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2022/12/urban-ins،ute-best-of-immigration-policy-research-from-2022.html