دسته‌ها
اخبار

Canada PNP Draws 932 دعوت نامه در هفته اول ژوئیه 2023 صادر کرد.

منبع: https://www.y-axis.com/news/ca،a-pnp-draws-invited-932-candidates-in-1st-week-of-july-2023/