دسته‌ها
اخبار

Canada PNP Draws 747 دعوت نامه در هفته دوم ژوئیه 2023 صادر کرد.

منبع: https://www.y-axis.com/news/ca،a-pnp-draws-in-2nd-week-of-july-2023-invited-747-candidates/