دسته‌ها
اخبار

6 دلیلی که ممکن است درخواست حمایت مالی شما رد شود


توجه به این نکته مهم است که صرفاً داشتن اقامت دائم کانادا یا شهروند کانادا، شما را واجد شرایط حمایت از اعضای خانواده خود نمی کند. برای اسپانسر شدن باید حداقل شرایط لازم را داشته باشید. شما باید یک فرد بزرگسال باشید که پس از تکمیل فرآیند حمایت مالی، مقیم یا قصد اقامت در کانادا را دارید.

اگر به غیر از همسر/شریک یا فرزندان تحت تکفل خود حامی مالی هستید، باید حداقل شرایط درآمد را برای سه سال مالیاتی قبل از درخواست اسپانسرینگ رعایت کنید.

نکته مهاجرت: اگر فقط از همسر، شریک زندگی مش،، شریک ،شویی یا فرزندان وابسته خود حمایت می کنید، حداقل نیاز مالی وجود ندارد!

سایر ا،امات واجد شرایط بودن شامل این است که حامی نباید در بازپرداخت وام ها، اوراق قرضه یا پرداخت های حمایت خانواده کوتاهی کرده باشد. حامی باید همچنین دارای سوابق کیفری تمیز باشد، در گذشته در تامین نیازهای اولیه یکی از اعضای خانواده تحت حمایت کوتاهی نکرده باشد و کمک های اجتماعی دریافت نکند.


منبع: https://www.ca،im.com/blog/6-reasons-sponsor،p-application-denied/