دسته‌ها
اخبار

چک لیست فرم I-130 برای همسران: شروع فرآیند مهاجرت


پر ، فرم I-130، دادخواست برای خویشاوند بیگانه، برای یک همسر دارای شرایط اضافی است. چک لیست I-130 ما برای همسران به شما کمک می کند بسته درخواست را به درستی آماده کنید.…ادامه مطلب →

The post چک لیست فرم I-130 برای همسران: شروع فرآیند مهاجرت اولین بار در CitizenPath ظاهر شد.


منبع: https://citizenpath.com/form-i-130-checklist-for-spouses/