دسته‌ها
اخبار

برای کشاورزان و سایر افرادی که در فضای باز کار می کنند، گرمای شدید ملت ها یک مسئله مرگ و زندگی است

منبع: http://americasvoice.org/blog/for-farmworkers-and-others-w،-work-outdoors-extreme-heat-hitting-nation-is-a-matter-of-life-and-death/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=for-farmworkers-and-others-w،-work-outdoors-extreme-heat-hitting-nation-is-a-matter-of-life-and-death