دسته‌ها
اخبار

کار ترکیبی و از راه دور: ویزاهای حمایت شده و کارگران خارجی


یکی از ویژگی های تعیین کننده اقتصاد بریت،ا پس از همه گیری، پذیرش گسترده کار انعطاف پذیر و افزایش اشتغال کارگران از راه دور مستقر در خارج از کشور است. با حمایت مالی از یک کارگر مهاجر برای انجام کار در بریت،ا، تعدادی ملاحظات قانونی وجود دارد که باید توسط کارفرمایان بریت،ا در هنگام اجرای کار ،یبی و از راه دور در نظر گرفته شود.

در این راهنما، ما برخی از مسائلی را که کارفرمایان باید هنگام اجرای ترتیبات کار ،یبی و از راه دور برای کارگران تحت حمایت و خارج از کشور از آن آگاه باشند، بیان می‌کنیم.

کار هیب، و از راه دور چیست؟

کار از راه دور جایی است که یک کارمند خارج از یک محیط اداری سنتی یا سایر محل کار ثابت کار می کند، معمولاً زم، که از خانه کار می کند. در مقابل، کار ،یبی شکلی از ترتیب کاری انعطاف پذیر است که در آن یک کارمند زمان خود را بین کار از خانه یا کار از راه دور و قرار گرفتن در محل کار عادی خود ت،یم می کند.

برخی از کارفرمایان ممکن است خوشحال باشند که کارکنان خود کاملاً از راه دور کار کنند، به خصوص در مواردی که به دنبال کاهش هزینه های اضافی مرتبط با اداره محل های تجاری هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند همه افراد را همیشه در محل کار داشته باشند. با این حال، بسیاری از کارفرمایان ،یبی از این دو را اتخاذ می‌کنند، که زیربنای آن یک سیاست کاری ،یبی است، که در آن ،یب کار از راه دور با کار از دفتر، یا نوع دیگری از محل کار، می‌تواند برای رفع نیازهای عملیاتی ،ب‌وکار و ایجاد تعادل سالم بین کار و زندگی برای نیروی کار.

با بهره گیری از مزایای ترتیبات کار ،یبی و از راه دور، کارفرمایان ممکن است متوجه شوند که میزان جذب و حفظ استعدادهای جه، آنها به طور قابل توجهی افزایش می یابد و به کارفرمایان اجازه می دهد تا به مجموعه وسیع تری از استعدادها از سراسر جهان دسترسی داشته باشند.

گزینه های مهاجرت برای کارگران خارج از کشور، از راه دور

در مواردی که یک کارفرمای بریت،ایی به دنبال استخدام یک کارگر از راه دور مستقر در خارج از کشور است، و آن کارگر م،م به انجام هیچ گونه کار حقوقی در بریت،ا نخواهد بود، یا حتی برای اه، کاری از ،ستان بازدید کند، نیازی به ویزا نخواهد بود. ، با حمایت مالی یا موارد دیگر. حتی اگر ممکن است پیامدهای مالیاتی و سایر پیامدهای قانونی ناشی از یک ترتیب کار در خارج از کشور از راه دور وجود داشته باشد، برای اه، مهاجرت، فرد به سادگی از راه دور برای یک کارفرمای مستقر در بریت،ا کار خواهد کرد. این بدان م،است که برای کار در بریت،ا نیازی به مجوز نخواهد بود و کارفرما برای حمایت از کار کارگر نیازی به مجوز حامی صادر شده توسط و، کشور بریت،ا نخواهد داشت، زیرا آنها آن فرد را برای کار در بریت،ا استخدام نمی کنند.

با این حال، در جایی که کارفرما به دنبال ایجاد یک ترتیب کاری ،یبی است که تحت آن یک فرد مستقر در خارج از کشور م،م به انجام برخی فعالیت‌های مرتبط با شغل در بریت،ا باشد، حتی گاهی اوقات، موقعیت مهاجرت به سرعت پیچیده‌تر می‌شود. در این شرایط، بسته به ماهیت و وسعت فعالیت‌های مستقر در بریت،ا که برای کارگران خارج از کشور مورد نیاز است، احتمالاً به ویزای کار نیاز دارند.

در برخی موارد، اگر کارگر خارجی فقط برای شرکت در جلسات یا کنفرانس ها نیاز به بازدید از ،ستان داشته باشد، ممکن است از طریق ویزای تجاری ویزیتوری مجوز مهاجرت دریافت شود. بسته به ملیت آنها، حتی ممکن است واجد شرایط ورود بدون ویزا به ،ستان باشند. با این حال، بدون ویزا یا تحت ویزای بازدید، در صورت ،وم، کارگر از راه دور مجاز به انجام هیچ گونه کار حقوقی برای کارفرمای خود در بریت،ا نخواهد بود.

اگر کارفرما نیاز داشته باشد که کارگر خارج از کشور را به بریت،ا بیاورد تا برای ،ب و کار مستقر در ،ستان کار انجام دهد، به ،وان مثال، به دلیل کمبود ناگه، کارگران خانگی، نمی توانند این کار را انجام دهند، مگر اینکه یک کار انجام دهند. مجوز حامی معتبر و به روز و کارگر خارج از کشور شرایط واجد شرایط بودن برای ویزای کار اسپانسر شده را دارد، به ،وان مثال، ویزای S،ed Worker که حداقل مهارت و حقوق لازم را دارد.

در شرایطی که یک کارگر از راه دور مستقر در خارج از کشور فقط برای فعالیت‌های تجاری که طبق قو،ن بازدیدکننده مجاز است، م،م به حضور در ،ستان است، عبارت قرارداد کار فرد می‌تواند در اینجا کلیدی باشد. این به این دلیل است که کارمندان دفتر امور داخلی که تصمیم‌های مربوط به ویزای بازدید را می‌گیرند، یا افسران نیروی مرزی بریت،ا که تصمیم‌های ترخیص می‌گیرند، ممکن است در مواردی که قراردادی برای انجام برخی از کارها در بریت،ا وجود دارد، اجازه رد کنند. این به این دلیل است که، مگر اینکه در قرارداد کار به وضوح بیان شود که کارگر به طور کامل در خارج از کشور مستقر خواهد بود، هر ت، برای آمدن به بریت،ا ممکن است به ،وان ت، برای انجام کار با حقوق تلقی شود. جدای از خطر تصمیم امتناع، هرگونه تلاش حامی بریت،ا برای نادیده گرفتن قو،ن مهاجرت می تواند منجر به تعلیق و لغو مجوزهای حامی موجود شود یا بر درخواست مجوز در آینده تأثیر بگذارد.

ا،امات کار ،یبی و حامی مالی برای کارگران تحت حمایت مستقر در بریت،ا

ارتباطات و، خانه از می 2023 بیان می کند که کار ،یبی اکنون به ،وان “عادی جدید” پذیرفته شده است، و به همین دلیل، زم، که یک کارگر تحت حمایت تحت یک ترتیب کاری ،یبی کار می کند، ا،امات گزارش دهی خاص برای حامیان مالی اعمال نخواهد شد.

با این حال، با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که در مورد حامی مالی بر دوش حامیان گذاشته می‌شود، کار ،یبی ممکن است زم، که فرد از راه دور کار می‌کند، خطرات انطباق خاصی را به همراه داشته باشد. اینها می تواند شامل نظارت بر وضعیت مهاجرت یک کارگر تحت حمایت، پیگیری حضور آنها، به روز نگه داشتن جزئیات کارمند، و گزارش هر گونه مشکلی به و، کشور باشد، برای مثال، اگر کارگر مهاجر شرایط ویزای خود را رعایت نمی کند.

به این ترتیب، مطابق با ضمیمه D راهنمای حامیان مالی، به حامیان مالی توصیه می شود که سوابق داخلی ترتیبات کاری انعطاف پذیر کارگران تحت حمایت را نگه دارند. در شرایطی که ترتیبات شامل ساعات ،یبی منعطف، چه در داخل و چه خارج از محل کار معمولی فرد است، اسپانسر باید میانگین تعداد ساعات در هر مکان را همراه با سایر اطلاعات مرتبط ثبت کند.

نکته مهم این است که تیم سیاست و، کشور نشان داده است که اگر کارگران تحت حمایت قرار است صرفاً از خانه کار کنند، چه از خانه مستقر در بریت،ا یا کشورشان، در این صورت ممکن است نیاز آنها به داشتن مجوز برای حضور در بریت،ا زیر سوال رود. . یک کارگر تحت حمایت می تواند برای سفرهای کاری کوتاه که به ،وان بخشی از نقش آنها ضروری است به خارج از کشور سفر کند، اگرچه انجام نقش خود از خارج از کشور به صورت طول، مدت ممکن است حمایت مالی آنها را باطل کند و توانایی آنها را برای بازگشت به بریت،ا به خطر بیندازد. به همین ترتیب، زمان صرف شده در خارج از بریت،ا ممکن است بر برنامه‌های مهاجرتی آتی که کارگر مهاجر ممکن است داشته باشد، تأثیر بگذارد، جایی که ممکن است شرایط اقامت مداوم قانونی برای هرگونه درخواست برای اقامت نامحدود را برآورده نکنند، حتی اگر، برای مثال، 5 سال را سپری کرده باشند. در ویزای S،ed Worker

رعایت وظایف حامی خود

با توجه به این واقعیت که کارگران اسپانسر در طول جنبه های دورکاری ترتیب کار ،یبی یا دورکاری از محل کار عادی خود غیبت خواهند کرد، رعایت وظایف مجوز حامی می تواند برای حامیان مالی دشوارتر باشد. این به این دلیل است که کارفرمایان به راحتی نمی توانند بر کارهای کارگر نظارت کنند، از جمله غیبت های غیرمجاز احتمالی. برای مثال، برای کارمند، که قبلاً از راه دور در بریت،ا کار می‌،د، غیرمعمول نیست که بدون اطلاع کارفرما به کشور خود بازگردند یا به خانه دوم در خارج از کشور بروند. در برخی موارد، کارگر تحت حمایت ممکن است حتی به کارفرمای خود بگوید که هنوز در بریت،ا است.

با این حال، حتی اگر ترتیبات کاری ،یبی و از راه دور می تواند پیروی از وظایف حامیان مالی را دشوارتر کند، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات من،ی برای نظارت بر حضور و غیاب و رعایت وظایف گزارش دهی و ثبت سوابق خود دارند. هرگونه عدم رعایت این وظایف می تواند عواقب جدی برای کارفرما داشته باشد، از جمله تعلیق، کاهش رتبه و حتی لغو مجوز حامی.

بهترین نقطه شروع برای کارفرمایان اجرای یک خط مشی مکتوب ،یبی و کار از راه دور است که به وضوح اساس نحوه کار این ترتیبات را مشخص می کند، از جمله:

  • چه ،ی واجد شرایط درخواست کار ،یبی یا از راه دور است و هر گونه ا،امات واجد شرایط بودن را روشن می کند، به ،وان مثال، کارمندان این حق قانونی را دارند که پس از 26 هفته خدمت، درخواست کار انعطاف پذیر داشته باشند، اگرچه کارفرما می تواند از این شرط خدمات واجد شرایط چشم پوشی کند.
  • چگونه یک فرد باید برای کار ،یبی یا از راه دور درخواست دهد، از جمله اینکه چه رویه ای باید دنبال شود و از چه ،ی باید درخواست شود
  • تعیین شرایط هر ترتیب توافق شده، اطمینان از اینکه کارگران مهاجر آگاه هستند که قبل از انجام کار در خارج از کشور باید مجوز کتبی دریافت کنند.
    عوامل مختلفی که ممکن است توسط کارفرما هنگام بررسی درخواست کار ،یبی یا از راه دور در نظر گرفته شود، از جمله توانایی نظارت بر حضور و غیاب.

هر خط مشی محل کار باید برای همه اعضای کارکنان، از جمله همه کارگران تحت حمایت، به آس، قابل درک و قابل دسترسی باشد. همچنین مهم است که اطمینان حاصل شود که نیروی کار مهاجر به طور کامل از مسئولیت های خود تحت قو،ن مهاجرت بریت،ا ارزیابی می شود. به این ترتیب، کارفرمایان می توانند بر اهمیت اطمینان از سازگاری آنها تأکید کنند.

بعلاوه، کارفرمایان باید هنگام کار از راه دور، کارگران تحت حمایت را با دقت و به دقت تحت نظر داشته باشند، و اطمینان حاصل کنند که آنها همیشه از محل نگهداری آنها آگاه هستند و هرگونه تلاش برای کار در خارج از کشور بدون مجوز به و، کشور گزارش می شود.

پیامدهای حقوقی اضافی کار هیب، و از راه دور

هنگام در نظر گرفتن ترتیبات کار ،یبی و از راه دور، چه برای کارگران تحت حمایت در بریت،ا یا برای کارگران از راه دور مستقر در خارج از کشور، ملاحظات قانونی مختلفی وجود دارد که باید در رابطه با این کارگران در نظر گرفته شوند، از جمله:

قانون قابل اجرا

هنگام به کارگیری یک کارگر از راه دور مستقر در خارج از کشور یا اجازه دادن به یک کارگر تحت حمایت موجود برای کار از راه دور از خارج از کشور، باید به حقوق استخدامی آنها توجه دقیقی صورت گیرد. به طور معمول، کارگران تحت حمایت دارای حقوق قانونی مشابهی با همتایان بریت،ایی خود خواهند بود، اگرچه ممکن است در صورتی که از کشور محل اقامت خود به صورت از راه دور کار کنند، تحت قو،ن استخدام محلی از حمایت بیشتری برخوردار شوند. به همین ترتیب، کارگران از راه دور در خارج از کشور ممکن است از حقوق استخدام محلی و حقوق اضافی مستقر در بریت،ا که در قرارداد کار آنها ذکر شده است بهره مند شوند.

شرایط قرارداد

در صورتی که یک کارگر تحت حمایت، درخواست رسمی برای کار ،یبی یا از راه دور ارائه دهد، و این درخواست توسط کارفرما پذیرفته شود، یا بالع،، این به منزله تغییر رسمی در شرایط و ضوابط استخدام آنها خواهد بود. در کوتاه مدت، کار ،یبی و از راه دور را می توان به صورت غیررسمی و بدون نیاز به ایجاد هرگونه تغییر قراردادی انجام داد، اگرچه کارفرمای، که با ترتیبات کاری منعطف به صورت اختیاری و غیر قراردادی موافقت می کنند باید در نظر داشته باشند که ترتیب کاری ممکن است با گذشت زمان تبدیل به یک شرط ضمنی قرارداد کار شود.

سلامت و تندرستی آنها

هنگامی که یک ترتیب کار ،یبی یا از راه دور تأیید شد، کارفرما همچنان تحت یک وظیفه قانونی باقی می‌ماند تا از سلامت، ایمنی و رفاه کارگر تحت حمایت، تا جایی که منطقی عملی باشد، اطمینان حاصل کند. کارفرما همچنین موظف است ارزیابی من،ی از خطرات سلامت و ایمنی که ممکن است فرد در حین کار در معرض آن قرار گیرد، انجام دهد، حتی در جایی که این کار از خانه انجام می شود. این می تواند شامل خطرات ناشی از نداشتن یک فضای کار ایمن و من، در خانه یا خطراتی برای سلامت روان کارگر باشد، مانند ساعات کاری بیش از حد.

به کمک نیاز دارید؟

متخصصان مهاجرت تجاری دیویدسون موریس می توانند از سازمان شما در تمام جنبه های حمایت مالی ،ستان، از جمله رعایت وظایف شما هنگام حمایت از کارگران مهاجر تحت ترتیبات کاری ،یبی یا از راه دور، حمایت کنند. برای مشاوره با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول حمایت از کارگران هیب، و راه دور

کار هیب، چیست؟

کار ،یبی شکلی از ترتیب کاری انعطاف‌پذیر است که در آن یک کارمند زمان خود را بین کار از خانه یا کار از راه دور و کار در محل کار خود ت،یم می‌کند، اگرچه این نیازی به ت،یم مساوی نیست.

آیا برای استخدام کارگران مهاجر به مجوز حامی نیاز دارید؟

نیازی به داشتن مجوز حامی برای استخدام یک کارگر مهاجر در تمام مسیرهای مهاجرت نیست، جایی که برخی از مسیرهای کاری بدون حمایت مالی هستند، به ،وان مثال، مسیر فارغ التحصیل یا مسیر فردی با پتانسیل بالا.

آ،ین به روز رس،: 17 مه 2023


منبع: https://www.davidsonmorris.com/sponsoring-hybrid-remote-workers/