دسته‌ها
اخبار

چه اتفاقی برای تلاش کامالا برای رفع «علل اصلی» بحران مرزی افتاد؟


،ت بایدن به ما اطمینان داد که پرداختن به «علل ریشه‌ای» مهاجرت غیرقانونی، مشکل (نه بحران!) در مرز را حل می‌کند.

تصور این بود که از آنجایی که مردم در کشورهای خود فرصت های بیشتری دارند، کمتر مایل به ، آن هستند.

اوه

اکنون باید روشن شده باشد که تمرکز بر علل ریشه ای فقط یک ترفند روابط عمومی بود، تا به نظر برسد که ،ت به طور سازنده به بحران مرزی پاسخ می دهد بدون اینکه واقعاً قانون را اجرا کند. . . .

[Read the w،le thing at the New York Post.]




منبع: https://cis.org/Krikorian/What-happened-Kamalas-push-fix-root-causes-border-crisis