دسته‌ها
اخبار

مقاله روز مهاجرت: بوروکراسی کافکا: بار اداری مهاجرت در عصر ترامپ نوشته دونالد پی موینیهان، جولی گرینزا و پاملا هردبوروکراسی کافکا: بار اداری مهاجرت در عصر ترامپ نوشته دونالد پی موینیهان، جولی گرینزا و پاملا هرد، دیدگاه‌هایی درباره مدیریت ،تی و حکومت. 5 (1): 22-35. چکیده زم، که یک ،ت تصمیم به ایجاد یک خدمت عمومی می کند چه می کند…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/01/immigration-article-of-the-day-kafkas-bureauc،-immigration-administrative-burdens-in-the-t،p-er.html