دسته‌ها
اخبار

عدم پذیرش و معافیت های مهاجر / غیر مهاجر – موسسه حقوقی مورتی

منبع: https://www.murthy.com/2023/07/03/i،missibility-and-immigrant-nonimmigrant-waivers/